بازدید از کارگاه‌های سریال «سلمان فارسی»

بازدید مرتضی میرباقری از کارگاه‌های ساخت ابزار صحنه و دکورها و لباس سریال «سلمان فارسی».